Tag kandidattestenDanmarks Naturfredningsforening

Tag testen. Svar på spørgsmålene og se, hvilken kandidat du er mest enig med.

1

Arbejdsmarked

Hensynet til natur og miljø er vigtigere end hensynet til vækst og arbejdspladser her og nu.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Økonomisk vækst har historisk betydet en stigning í forurening og nedslidning af naturen. Natur- og miljøbeskyttelse har historisk betydet begrænsninger for produktionen i form af restriktioner for udledning af forurening. Disse to modstillinger anvendes ofte i debatten. I Danmark er skabt vækst og arbejdspladser i den grønne produktion, der tegnede sig i 2010 for over 250 mia. kr. i omsætning. I traditionelle industrier anses miljøtiltag dog stadig som en fordyrende faktor på kort sigt.


Jeg er:
2

Drikkevand

Vi skal forbyde brug af sprøjtegifte der, hvor vi henter vores drikkevand.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Sprøjtegifte er giftstoffer, der anvendes mod skadevoldende dyr og ukrudt primært i landbruget. Sprøjtegift, der bliver brugt på jordoverfladen, kan sive ned i jorden og forurene grundvandet. I Danmark kommer alt vores drikkevand fra grundvandet, så sprøjtegiftene kan ende i vandhanen.


Jeg er:
3

Ressourcer

Pant på produkter er en god måde til at sikre, at produkter genanvendes.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Pant er betegnelsen for et genbrugssystem, hvor man ved køb betaler ekstra for en del af produktet (f.eks. emballage). Efter endt brug kan man så aflevere den del af produktet og få sin ekstrabetaling retur. I Danmark har der været pant på flasker siden 1942 og siden 2002 også på dåser og plastikflasker til drikkevarer. Den danske returprocent på drikkeemballager, der sendes på markedet i Danmark er, på 89 %, hvilket er meget højt set i et internationalt perspektiv.


Jeg er:
4

Landbrug

Den danske svineproduktion er en belastning for miljø og natur.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Den danske produktion af svin er meget stor (29 mio. stk. i 2013) i forhold til landets størrelse. På trods af en stigning i svinebestanden de senere år, er antallet af beskæftigede på slagterierne faldende, og betydningen for samfundsøkonomien vigende. Kravet til foder til svinene betinger en intensiv dyrkning af foderafgrøder både i Danmark og i Sydamerika, og de høje krav til effektivitet i produktionen medfører udfordringer for dyrevelfærd og er forbundet med et stort forbrug af antibiotika, kobber og zink, som er medvirkende til problemer med multi-resistente bakterier som MRSA.


Jeg er:
5

Landbrug

Landbrugsjord i ådale skal tages ud af dyrkning.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Danmark skal sænke udledningen af kvælstof og forfor til vandmiljøet for at opfylde EU’s Vandrammedirektiv. Hvis man vælger at tage den del af landbrugsarealet, bl.a. ådale, som udleder flest næringsstoffer, ud af intensiv landbrugsdrift, kan man tillade mere gødning på det resterende landbrugsareal. Det skønnes, at udledningen skal mindskes på 15 % af landbrugsarealet, og at man kan tillade mere gødning på de øvrige 85 %.


Jeg er:
6

Økologi

Økologiske fødevarer skal have lavere moms end andre fødevarer.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Økologiske fødevarer koster generelt mere at producere pga. restriktioner i dyrkningen. Det betyder, at prisen i detailhandlen er højere, og det medfører igen, at momsen bliver større reelt set. En liter økologisk mælk er således en bedre forretning for staten, idet indtægten fra moms er højere. Regnet ud pr. hektar betyder det, at differencen i momsindtægt mellem økologiske og konventionelle mælkeproducenter er større end det økologiske hektartilskud.


Jeg er:
7

Økologi

Alle offentligt ejede landbrugsarealer skal drives økologisk.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Det samlede anmeldte landbrugsareal, som er ejet af staten, regionerne, kommunerne og kirken, er i 2011 opgjort til 55.640 ha. Heraf er 24 % drevet økologisk. 76 % af arealet er bortforpagtet, heraf er 19 % økologisk drevet. Andelen, der er økologisk drevet, er størst (39 %) på arealer, der ikke er bortforpagtet.


Jeg er:
8

Natur

Danmark skal gøre en ekstra indsats, så tilbagegangen af dyr og planter er stoppet senest i 2020.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Danmark har tiltrådt den internationale biodiversitetskonvention fra 1992. Målsætningen i konventionen er at bremse tabet af arter og økosystemer. Målsætningen skulle være nået i 2010, men er blevet udskudt til 2020. Danmark er forpligtet til at handle aktivt for at stoppe negativ udvikling for den danske natur.


Jeg er:
9

Natur

Der skal skabes bedre forbindelse mellem beskyttede naturområder, så dyr og planter kan vandre uhindret.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Den danske natur er generelt opsplittet i småområder. Den er blandt de mest opsplittede i Europa. Sprednings- og overlevelsesmuligheder for dyr og planter er begrænsede, når områderne er opsplittede. Kommunerne har opgaven med at lave planer for, hvordan naturen kan knyttes sammen i et nationalt netværk.


Jeg er:
10

Natur

Staten skal stoppe salg af skove og sårbare naturområder.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Skove og naturområder lever op til mange forskellige målsætninger: Producerer træ, beskytter planter og dyreliv, beskytter grundvand og giver plads til gratis friluftsliv. På privatejet jord kræver ethvert beskyttelsestiltag nye erstatninger til ejeren, og adgang er begrænset og kun tilladt på veje og stier og kun i dagtimerne. På offentlige arealer kan gennemføres beskyttelsestiltag, og der er fri adgang. Staten sælger hvert år offentligt ejede arealer for at skaffe penge i statskassen.


Jeg er:
11

Transport

Hvis der skal bygges en ny midtjysk ”Hærvejsmotorvej”, må den ikke, selvom det måtte være billigere, gå gennem skove eller fredede naturområder.

Information om spørgsmålet

FAKTA: om motorveje: Vejanlæg i Danmark dækker knap 1.000 km2. Med 1,68 km offentlig vej pr. km2 (2005) har Danmark en vejtæthed, der er blandt de største i verden og med en generel høj kapacitet. Hærvejen langs vandskellet mellem det magre Vestjylland og det fede Østjylland rummer dramatiske landskaber, vidtstrakte skove og rige naturområder.


Jeg er:
12

Planlov

Det er vigtigt for Danmark, at vi beskytter kysterne mod byggeri.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Kysterne er Danmarks vildeste natur og enestående i national sammenhæng. Samtidig er der en evig konfliktzone mellem benyttelse og beskyttelse. Men den danske lovgivning har hidtil været med til at sikre, at kystlandskabet og stranden ikke er blevet overudnyttet og bebygget, som det er tilfældet mange steder i Sydeuropa.


Jeg er:
13

Skat

Skatten på arbejde skal sænkes, og afgifter på forbrug af naturresurser hæves tilsvarende.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Det samlede danske skattetryk udgør ca. 48 % af BNP. Heri indgår de grønne afgifter der udgør lige under 4 % (2012) af BNP, men i 2000 udgjorde de 5 % af BNP. De grønne afgifter udgøres af miljøafgifter (14 %), afgifter på motorkøretøjer (37 %) og energiafgifter (49 %). Ved en grøn skatteomlægning flyttes skattebyrden fra indkomstskat til ressourceforbrug.


Jeg er:
14

Energi

Der skal udvindes skifergas i Danmark.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Skifergas er en fossil energikilde. Prøveboringer efter skifergas er i gang i Frederikshavn Kommune. Skifergas udvindes fra undergrunden ved såkaldt frakturering, hvor der pumpes store mængder vand og kemikalier ned i undergrunden, så skiferen slår revner og gassen kan udvindes. Der er stor usikkerhed om de miljømæssige konsekvenser af metoden.


Jeg er:
15

Energi

Det er i orden at betale lidt mere for energi, hvis der samtidig investeres langsigtet i udvikling af vedvarende energikilder.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Omstilling af energisektoren tager tid og er historisk set ikke sket af sig selv. Vedvarende energi er et klimavenligt alternativ til kul, olie og gas, der kræver langsigtede investeringer. Det skyldes, at det ofte har en længere tilbagebetalingstid og indtil nu har været dyrere at producere, sammenlignet med kul, olie og gas.


Jeg er:
16

Teknologi

Vi skal skabe flere grønne jobs i Danmark gennem støtte til nye grønne teknologier.

Information om spørgsmålet

FAKTA: Den grønne produktion tegnede sig i 2010 for over 250 mia. kr. i omsætning. Det svarer til 9 % af den samlede omsætning i danske virksomheder. Den grønne eksport beløb sig til 80 mia. kr. (2010) svarende til 10 % af den samlede danske eksport. Den grønne andel af den samlede eksport er steget med lidt mere end et procentpoint fra 2005 til 2010. Cirka 106.000 mennesker var i 2010 beskæftiget med grøn produktion.


Jeg er:
For at vi kan vise kandidaterne på din stemmeseddel, skal vi kende din kommune og dermed opstillingskreds.